Regulamin

I. DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego OstatniaWola.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników OstatniaWola.pl.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 • Operatorze – należy przez to rozumieć firmę Mad Ventures Patryk Kozioł z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 29B, 02-737, posiadającą NIP: 538-175-39-91 oraz numer identyfikacyjny REGON: 142506494.
 • Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy OstatniaWola.pl działający pod adresem internetowym https://ostatniawola.pl prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie w postaci:
  a) udostępniania Panelu Użytkownika do tworzenia i przechowywania Wiadomości
  b) sprawdzania stanu Użytkownika poprzez Monitoring 
  c) wysyłki Wiadomości w momencie braku kontaktu z Użytkownikiem
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i Panelu Użytkownika.
 • Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
 • Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 5 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.
 • Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (czternastu) dni, w którym dostęp do Usług i Panelu Użytkownika udostępniony jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
 • Okresie Abonamentowym – należy przez to rozumieć okres świadczenia Usługi, za jaki Użytkownika uiszcza Opłatę Abonamentową.
 • Planie Abonamentowym – należy przez to rozumieć wariant świadczonej Usługi wybrany z Cennika
 • Ulepszeniu Parametrów Konta – należy przez to rozumieć poszerzenie zakresu świadczonej Usługi dokonane na żądanie Użytkownika
 • Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Serwisu. Dostępną pod adresem: https://ostatniawola.pl/cennik.
 • Opłacie Abonamentowej – należy przez to rozumieć łączną opłatę z tytułu korzystania z Usług w wysokości określonej w Planie Abonamentowym. Opłatę Abonamentową stanowią:
  a) Opłata za podstawowy Plan Abonamentowy oraz
  b) Opłaty za Rozszerzenie Parametrów Konta w postaci opłaty za:
  – dodanie dodatkowego odbiorcy wiadomości,
  – dodanie dodatkowego filmu wideo.
 • Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność dokonaną przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu, polegającą na pozostawieniu swoich danych jak wskazano w Regulaminie.
 • Panelu Użytkownika – należy przez to rozumieć podstronę Serwisu znajdującą się pod adresem https://ostatniawola.pl/konto, na której Użytkownik może: dodawać i edytować Wiadomości, w tym wiadomości wideo, wnosić Opłaty za Rozszerzenie Parametrów Konta, zgłosić Operatorowi konieczność aktualizacji danych rejestracyjnych.
 • Wiadomości – należy przez to rozumieć treści tekstowe o objętości maksymalnie 36 000 znaków oraz materiały wideo stworzone przez Użytkownika i umieszczone w Panelu Użytkownika.
 • Monitoring – należy przez to rozumieć szereg czynności mających na celu potwierdzenie statusu Użytkownika, szczegółowy opis czynności znajduje się na stronie https://www.ostatniawola.pl/jak-to-dziala
 • Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Użytkownikowi Usługę.
 4. Dostęp do Usług i Panelu Użytkownika oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji w sposób wskazany w Regulaminie.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią warunków określonych przez Operatora w Regulaminie.
 7. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
  – Urządzenie z systemem operacyjnym pozwalającym na przeglądanie stron internetowych
  – Podłączenie do Internetu
  – Przeglądarka:
 • Internet Explorer 8.0 lub nowszy
 • Firefox 3.6 lub nowszy
 • Opera 9.0 lub nowsza
 • Włączona obsługa Cookie
 • Włączona obsługa JavaScript
 • Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

III. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika guzika „Zarejestruj się”.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
  – imię i nazwisko
  – adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  – hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło); Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby uzyskać możliwość skorzystania z Usług.
 5. Po aktywacji, Użytkownik może korzystać z Usługi za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego minięciu, aby dalej korzystać z Usługi, Użytkownika musi opłacić wybrany przez siebie Plan Abonamentowy. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Abonamentowy oraz podać dodatkowe dane w postaci:
  – adresu zameldowania lub zamieszkania;
  – numeru telefonu;
  – ustalonego kodu bezpieczeństwa;
  – danych adresowych osób do których mają zostać wysłane Wiadomości
 6. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, jest zobowiązany do dokonania Opłaty Okresowej za pomocą przelewu z konta, którego jest właścicielem tak, aby Operator był w stanie potwierdzić tożsamość danych Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres zameldowania lub zamieszkania). Operator jest zobowiązany w terminie do 7 dni od dnia wpłaty udostępnić w Panelu Użytkownika fakturę VAT. Na życzenie Użytkownika Operator będzie zobowiązany przesłać fakturę VAT na adres email podany przy Rejestracji.
 7. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w sposób nie pozwalający na potwierdzenie tożsamości Użytkownikowi skutkować będzie brakiem aktywacji świadczenia usług na rzez Użytkownika, zaś opłata zostanie zwrócona.
 8. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie działania dokonane przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 11. Korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:
  a) podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał Rejestracji po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego danych z uwagi na upływ Okresu Próbnego;
  b) zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Usług w sposób naruszając przepisy Regulaminu.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  d) niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  e) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
 4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 8. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
  a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
 10. Użytkownik może w każdym czasie dostępności serwisu zażądać usunięcia swoich danych, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Użytkownikiem również zostaną usunięte. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.
 11. Niezależnie od przyczyn, w przypadku braku kontynuacji świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, dane z nim powiązane pozostają aktywne przez kolejne 30 dni. W tym czasie możliwe jest wznowienie świadczenia Usługi na warunkach i z zastrzeżeniami wskazanymi w Regulaminie. Po upływie wskazanego okresu wszelkie dane podlegają usunięciu.
 12. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy.

 

V. OPŁATY

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku.
 3. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.
 4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 5. Ulepszenie Parametrów Konta może być dokonane w dowolnej chwili. Uznaje się je za ważne i jest dokonywane automatycznie w momencie wniesienia Opłaty za Rozszerzenie Parametrów Konta.
 6. Opłata Abonamentowa wnoszona jest przelewem, z wyjątkiem Opłaty za Rozszerzenie Parametrów Konta, którą można uiścić poprzez system płatności internetowych.
 7. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.
 8. Wszelkie zmiany w Cenniku będą ogłaszane na stronie https://www.ostatniawola.pl/cennik oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego Okresu Abonamentowego po wprowadzeniu zmiany. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Usług w przypadku, jeśli nie zaakceptuje wysokości nowej Opłaty Abonamentowej.

 

VI. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Operatora w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem.
 4. Operator jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Operator zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Operator zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem;
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
  a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  b) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem danych Użytkownika.
 9. Jeśli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nie naruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 10. Operator oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres kontaktostatniawola.pl.
 11. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz drogą telefoniczną na dane podane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

 

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny: Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, Login Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania lub zameldowania, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub zameldowania, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres kontaktostatniawola.pl.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 2. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. W razie sporów sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Operatora.
 6. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje na stronie https://www.ostatniawola.pl/regulamin przynajmniej z wyprzedzeniem 7 dni. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.